24/04/2015

2015-16 വര്‍ഷത്തെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു


1   Thiruvananthapuram
2   Kollam
3   Pathanamthitta
4   Alappuzha
5   Kottayam
6   Idukki
7   Ernakulam
8   Thrissur
9   Palakkad
10