ഉപ ജില്ല ശാസ്ത്രമേള 2017-18 ഒക്ടേബർ 19,20,21 തീയതികളിൽ നടത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു .16-10-2017 ന് ഹർത്താൽ ആയതു കൊണ്ടും 18-10-2017 ന് ദീപാവലി ആയതുകൊണ്ടും ഒക്ടേബർ 25,26,27,28 തീയതികളിൽ അതേ വേദികളിൽ വച്ച് നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

20/10/2017

ഉപജില്ല കലോത്സവം

ഉപജില്ല കലോത്സവത്തിന്റെ സ്വാഗത സംഘം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു .25 l പേരടങ്ങിയ സംഘാടക സമിതിക്ക് രൂപ oനല്കിക്കഴിഞ്ഞു.ജനറൽ കൺവീനറായി പിരപ്പൻകോട് ഹൈസ്കൂൾ പ്രഥമാധ്&