പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

05/02/2016

എ പി.എസ്.സി ( TVPM) വെരിഫിക്കേഷന് 16/02/2016

എൽ.പി.എസ്. എ  പി.എസ്.സി ( TVPM) വെരിഫിക്കേഷന് 16/02/2016 ന് 09.00 AM ന് പി.എസ്.സി ജില്ലാ ഓഫീസിൽ