09/06/2016

വരയ്ക്കാം എഴുതാം വായിക്കാം

1...അക്ഷരചിത്രങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യൂ
  
2...ഒരു ടേബ്ള്‍ടോപ്പ്കലണ്ടര്‍ 
എങ്ങനെ ക്ലാസില്‍ ഉപയോഗിക്കാം? മുകളിലുള്ള വരിയില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.


3..അക്ഷരങ്ങള്‍ കൊണ്ട് എങ്ങനെ രൂപങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കാം ?
ചില മാതൃകകള്‍ ഇതാ