പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

09/10/2016

ശാസ്ത്രമേള 2016-17വിഷയo:  LP വിഭാഗം

കളക്ഷൻസ് -

" വിവിധ തരം പയറു വർഗ്ഗങ്ങൾ"
  (2 കുട്ടികൾക്ക്‌ പങ്കെടുക്കാം)

ചാർട്ട്സ് -

Health and hygiene (5 no.s) (വരയ്ക്കാം എഴുതാം)
(2 കുട്ടികൾ)

സിംപിൾ എക്സ് പിരിമെൻറ്സ് -
ഏതെങ്കിലും 2 ലഘു പരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം
( 2 കുട്ടികൾ)

 UP/HS/HSS വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വിഷയം

MAIN THEME

      "Science Technology, and Mathematics for building Nation"

SUB THEMES

1. Health
2. Industry
3. Transport and communication
4. Innovation in renewable resources for sustainable environment
5. Innovations in food production and food security
6. Mathematical solutions in ever day life

(Sub themes listed above are suggestive. Students are free to choose any other sub-themes and develop exhibits involving Science, Technology and Mathematics for Building Nation)