പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

21/10/2016

കണിയാപുരം ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള                     2016 നവംബർ 9, 10, 11 തീയ്യതികളിൽ

                പിരപ്പൻകോട് ഗവ.വി & എച്ച്.എസ്.എസിൽ

നവമ്പർ- 9 പ്രവൃത്തി പരിചയമേള.
നവമ്പർ -10 ഗണിത മേള, സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രമേള.
നവമ്പർ 11 ശാസ്ത്രമേള, ഐ.റ്റി.മേള