12/06/2017

അറിയിപ്പുകള്‍

പാഠപുസ്തകം സ്കൂളുകളിൽ അധികമായി ഇരിക്കുന്നത് 13.6.17 ന് രാ വി ലെ 11.30 ന് മുമ്പായി
AE0 ആഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്
.
ഈ ഉപജില്ല യിലെ കുറച്ചു സ്കൂളുകൾക്ക് ഇനിയും പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടാനുണ്ട്.  ഉപജില്ലയിലെ സ്കൂളുകളിൽ ഈ വർഷം' കുട്ടികൾ കൂടിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയും പാപുസ്തകം കിട്ടാൻ ഉള്ളവ അടിയന്തിരമായി ഇന്നുതന്നെ ആഫീസിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്യണം .നാളെ 10.30 ന് തിരുവനന്തപുരം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആഫീസർക്ക് ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.


എല്ലാH M മാരും നൂൺ മീൽ സൈറ്റിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്കു മുമ്പായി അതതു ദിവസത്തെ കണക്കുകൾ അപ് ലോഡു ചെയ്യണം .വീഴ്ച വരരുത്. മാസാവ സാനം കണ്ടിജൻസി പാസ്സാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ജോലി ഭംഗിയായി ചെയ്യണം. ഇനിയും ചില സ്ക്കൂളുകൾ ലോഗിൻ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല .നൂൺമീൽ ചാർജുള്ള ടീച്ചർ ഈ കാര്യവും മറക്കാതെ ചെയ്യണം

കൈത്തറി യൂണിഫോം വിതരണം ചെയ്യണം .ഇനിയുംെചയ്തു പൂർത്തീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് കുട്ടികൾക്ക തികയും എന്ന കരുതി ഇന്ന് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ഡിഡിഇ ആയയ്ക്കണം .ഇത് സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ മെയിൽ അയച്ചിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും മൂന്നു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മെയിൽ തുറന്നു നോക്കണം .അ റി യിപ്പുകൾ മെയിൽ ആയി അയയ്ക്കുo . എസ് എം എസ് ഇപ്പോഴില്ല.</