പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

02/06/2017

ആധാർ

സര്‍ / മാഡം,
കണിയാപുരം ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ സ്ക്കൂളുകളിലും  - L P, U P, H S- ഇനിയും ആധാര്‍കാര്‍ഡ് എടുക്കേണ്ട കുട്ടികള്‍ക്ക് ( പുതിയ അഡ്മിഷന്‍ഉള്‍പ്പെടെ )
ആധാര്‍കാര്‍ഡ് എടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി 03.06.2017 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മുതല്‍ കണിയാപുരം ബി ആര്‍ സി ( ആലുംമൂട് ജി എല്‍ പി എസ് ) യില്‍ വച്ച് ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നു. ഈ അവസരം എല്ലാവരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന്  അറിയിക്കുന്നു. അണ്‍എയിഡഡ് സ്കൂളുകളും ഈ അവസരം
പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം.
                                                  ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ആഫീസര്‍,                     &nbs