04/01/2016

എൽ.എസ്.എസ്. / യു.എസ്.എസ്. പരീക്ഷകള്‍ 2015-16 ഓണ്‍ലൈലൈന്‍ രജിസ്ട്രേഷൻ

അവസാന ദിവസം 16.01.2016 •
 മുന്‍വേര്‍ഷത്തേതുപോലെ www.keralapareekshabhavan.in എന്ന പരീക്ഷാഭവന്റെ ഔദ്യോഗിക വേബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് സൈറ്റിൽ പ്രവേശിേക്കണ്ടത്.
 • ഇന്‍െഡെക്സ് പേജിലെ Important Information എന്ന തലക്കട്ടിനേു കീഴിൽ ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പുകള്‍ ലഭ്യമാണ്.
 • ഇന്‍ഡെക്സ് േപജില Sign In എന ലിങ്ക് വഴിലോഗീൻ പേജിൽ പ്രവേശിക്കണം. ഇവിടെ Username ഉം Password ഉം നൽകി Sign In ചെയ്യാനം. 
Username തന്നെയാണ് ആദ്യ പ്രവേശന Password ആയി നൽകേണ്ടത്. 
എല്ലാ Username നും ആറ് ക്യാരക്ടർ മാത്രമാണ് ഉളളത്. സ്കൂളുകളുടെ Username, അതാത് സ്കൂളുകളുടെ സ്കൂള്‍ കോഡ് S എന അക്ഷരത്തിനു ശേഷം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കേണ്ടതാണു (ഉദ: S29301). സ്കൂളുകള്‍ പലപ്പോഴും സ്കൂള്‍ കോഡിനു മുന്‍പ് S എന അക്ഷരം ചേര്‍ക്കാന്‍ മറക്കുന്നതായി കാണുനു. സ്കൂളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ഓണ്‍ലൈന്‍ ആപ്ലിേക്കഷനുകളിലൈും സ്കൂള്‍േകാഡ് മാത്രമേ യൂസർനേയിം ആയി നലകിയിട്ടുളൂ എന്നതാകണം കാരണം. ഇവിടെയുള മാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കുക