പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

30/07/2016

സ്വച്ച്  വിദ്യാലയ പുരസ്കാരം MHRD ലിങ്ക് ഇവിടെ
 
 
 ന്യൂനപക്ഷ പ്രീമെട്രിക് അപേക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ
അപേക്ഷാ ഫാറം   
സത്യപ്രസ്താവന ഒന്ന് 
സത്യപ്രസ്താവന രണ്ട് 
 Guidelines
DPI CIRCULAR