പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

23/07/2016

Science Seminar on 03/08/2016 at GOVT HSS NEDUVELI

2016-17 
 Kaniyapuram Sub Dist Science Seminar on 03/08/2016 at GOVT HSS NEDUVELI 
Time 10 AM ( H S ONLY) 

"Pulses for Sustainable Food Security Prospectus and Challenges"


"ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് പയര്‍വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍- പ്രത്യാശകളും വെല്ലുവിളികളും"
ഒരു സ്കുളില്‍ നിന്നും ഒരു കുട്ടിക്ക് പങ്കെടുക്കാം....
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് www.nehrusciencecentre.gov.in
                                      &
A K Noushad Neduveli Mob No 9446967285