പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

18/07/2016

മാതൃക ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ STD 1 UNIT 1 (Arabic)

മാതൃക ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യാൻ  താഴെ  കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക്  ചെയ്യുക STD 1 UNIT 1  TM 3

STD 1 UNIT 1  TM 4

STD 1 UNIT 1  TM 5