പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

07/11/2016

ഐ.ടി ഫെസ്റ്റ്


  നിർദ്ദേശങ്ങളൂം സമയ ക്രമവും 

Saju S S
കൺവീനർ, ഐ.ടി മേള
കണിയാപുരം

Phone : 9946668296