പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

25/03/2017

2017-18 വര്‍ഷത്തെ അവധിക്കാല പരിശീലനം ഷെഡ്യൂള്‍

https://drive.google.com/file/d/0B_1hOUmDIPEOYXlNQXJnaEdkckRheWlKX0IwOUxlRjZHc1FV/view