പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

15/03/2017

By Transfer Appointment from HSA/UPSA/LPSA to HST/HSST(Junior )- Application invited

കേരളത്തിലെ ഗവണ്മെന്‍റ്  ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി  സ്കൂളുകളില്‍ വിവിധ വിഷയങ്ങളില്‍ 01/12/2011 മുതല്‍ 31/12/2015 വരെ ഉണ്ടായ HST/HSST  ജൂനിയര്‍ ഒഴിവുകളിലേക്ക് 25% തസ്തിക മാറ്റത്തിനായി ഗവ. സ്കൂളിലെ  യോഗ്യരായ HSA/UPSA/LPSA അദ്ധ്യാപകരില്‍ നിന്നും  ഓണ്‍ലൈന്‍ മുഖേന അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു .
Downloads
By Transfer Appointment from HSA/UPSA/LPSA to HST/HSST(Junior )-Circular