പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

31/05/2017

ഉച്ച ഭക്ഷണ പരിപാടി


ഓരോ പ്രവൃത്തി ദിവസവും രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പായി ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അപ്ലോഡ് ചെയ്യണംUPLOAD ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക