പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

19/03/2015

HS SANSKRIT OVER POINTS


Kerala School Kalolsavam
School Point ( Festival : HS Sanskrit)
Sl.No.   School Point
1    43018   L. V. H. S. Pothencode 83
2    43006   Muslim Girls H. S. S. Kaniyapuram 55
3    43020   S. N. V. H. S. Chenkottukonam 42
4    43003   Govt. V. H. S. S. Pirappancode 30
5    43001   St. Augustine`s H. S. Murukkumpuzha 19