പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

09/12/2016

കണിയാപുരം ഉപജില്ലാ കേരള സ്കൂള്‍ കലോത്സവം

ജി.ബി.എച്ച്.എസ്,   ജി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്  &  ജി.എല്‍.പി.എസ് കന്യാകുളങ്ങര