02/05/2015

മുൻ കണീയാപുരം  ബി.ആർ.സി ട്രെയിനറും കൊഞ്ചിറ യു.പി.സ്കൂൾ അധ്യാപകനും ആയ ശ്രീ.എൻ,ബി,സ്റ്റീഫനു ആദരാജ്ഞലികൾ......