പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

02/05/2015

മുൻ കണീയാപുരം  ബി.ആർ.സി ട്രെയിനറും കൊഞ്ചിറ യു.പി.സ്കൂൾ അധ്യാപകനും ആയ ശ്രീ.എൻ,ബി,സ്റ്റീഫനു ആദരാജ്ഞലികൾ......