12/05/2015ആറാം ക്ലാസ്സിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകത്തിലെ കവിതകള്‍ -ആലാപനം മനോജ് പുളിമാത്ത്.GHSS വെഞ്ഞാറംമൂട്
വേഗമുറങ്ങൂ മകനേ. ഊഞ്ഞാല്‍ പാട്ട്   തുള്ളല്‍   സാധ്യമെന്ത്?  ഒരു ചിത്രം