പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

04/05/2015

SSLCപുനര്‍മുല്യനിര്‍ണ്ണയം-അവസാനദിവസം,2015 മെയ് 8 ഉച്ചക്ക് 2 മണി,,
സര്‍ക്കുലര്‍     ഓണ്‍ലൈന്‍ സൈറ്റ്

 സ്പാര്‍ക്ക് - അപ്ഡേഷന്‍ സമയം മെയ് 31 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു 
ഉത്തരവ്