10/08/2015

എൽ.പി.എസ് ചാന്നാങ്കര

പെരുകിവരുന്ന റോഡ്‌ അപകടങ്ങളിലെ ദുരന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് കുട്ടികളില്‍ അവബോധം സൃഷ്ട്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിര്‍മിച്ച സിംപോളിക് ട്രാഫിക്കിന്റെ 
ഉദ്ഘാടനം.
ഉദ്ഘാടനം.ശ്രീ.വി.ശശി എം.എൽ.എ
ചിറയിങ്കീഴ് നിയോജക മണ്ഢലം
റോഡ് ബോധവത്ക്കരണം

മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ:   
കാര്‍ഷികപ്പതിപ്പിന്റെ പ്രകാശനം
A P J Abdhul Kalaam അനുസ്മരണം.