പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

10/08/2015

എൽ.പി.എസ് ചാന്നാങ്കര

പെരുകിവരുന്ന റോഡ്‌ അപകടങ്ങളിലെ ദുരന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് കുട്ടികളില്‍ അവബോധം സൃഷ്ട്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിര്‍മിച്ച സിംപോളിക് ട്രാഫിക്കിന്റെ 
ഉദ്ഘാടനം.
ഉദ്ഘാടനം.ശ്രീ.വി.ശശി എം.എൽ.എ
ചിറയിങ്കീഴ് നിയോജക മണ്ഢലം
റോഡ് ബോധവത്ക്കരണം