06/08/2015

തോന്നയ്ക്കൽ കണ്ട കാഴ്ചകൾ

ഇന്നു സ്കൂൾ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാവിലെ 9.50 നു തോന്നയ്ക്കൽ ഗവ എൽ.പി.എസ്സിൽ എത്തി. അസ്സംബ്ലി കണ്ടു. സ്കൂളിന്റെ പ്രൌഡി വിളിച്ചോതുന്ന അസംബ്ലി.

 അസംബ്ലിയിലെ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സിന്റെ അഭിസംബോധന എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണു.
തുടർന്ന് ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക്. ആദ്യം 4ബി ക്ലാസ്സിൽ. സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  ഒരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു അപ്പോൾ ജതീഷ് സാർ വിനിമയം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്.  വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടികളിൽ ആ പഠനനേട്ടം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമവും, എല്ലാവരുടെയും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രദ്ധയും എടുത്തുപറയേണ്ടതു തന്നെ.  രജനി ടീച്ചറിന്റെ പരിസരപഠനം ക്ലാസ്സും മികച്ചതു തന്നെ.

ഇന്റർവലിനെ ശേഷം കയറിയ മഞ്ജു ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ്സും ഒരനുഭവമായിരുന്നു.  എല്ലാ വിഭാഗം കുട്ടികളെയും  ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്ലാസ്. വളരെ നല്ല നിലവാരമുള്ളതായിരുന്നു ക്