പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

11/08/2015

ISM VISIT @ GUPS POTHENCODU

സന്ദർശന കാഴ്ചകൾ : ചില പഠന തെളിവുകൾ
ആശടീച്ചറുടെ T M Page (Class IV C)

ആരോമലിനെക്കുറിച്ച് ആശടീച്ചറുടെ നിരീക്ഷണം

ആശടീച്ചറുടെ ഗണിതപഠനത്തെളിവ