പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

11/08/2015

Maulana Azad National Scholarship 2015-16Applications have been invited for the Maulana Azad National Scholarship for Girls 2015-16.

Only Girl Students belonging to National Minorities, (i.e. Muslims, Christians, Buddhists, Sikhs, Parsis) can apply.

Applicants Should have secured not less than 55% marks (in aggregate) in the Class 10th examination conducted by any recognized Centre/State Board of Secondary Education and should have Confirmed admission in class-XI/XII. Family income of the student from all sources should be less than Rs. 1,00,000/-. Last Date for Application: 30.09.2015. Follow the below link for online application portal , instructions and press release.

Downloads
Maulana Azad National Scholarship for Girls. Instructions
Press Release 2015-16