പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

10/08/2015

ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയരൂപീകരണയോഗം ബ്ലോക്കുപഞ്ചായത്തുതലയോഗം

സെമിനാര്‍
തീയതി - 12/08/2015
സ്ഥലം - ബി ആര്‍ സി കണിയാപുരം
സമയം - 9.30 A M

പങ്കെടുക്കേണ്ടവര്‍

Pothencode Block Panchayath President, Block Educational Standing Commiittee Chairman,  Principals - (HSS & VHSE),  ( പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ നിയോഗിക്കുന്ന ഒരാള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും സെമിനാറില്‍ പങ്കെടുക്കണം), DIET Faculty, AEO, BPO, H M Forum Secretary, High School Head Master / Headmistress, CRC Headmasters.