പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

28/09/2015

സ്നേഹപൂർവ്വം സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ സാമൂഹിക സുരക്ഷ മിഷൻ ഈ വർഷത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് മാതാവോ , പിതാവോ ഇവർ രണ്ടുപേരുമോ മരണപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കാണു ധനസഹായം ലഭിക്കുക. 5 വയസ്സു വരെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക്‌ പ്രതിവർഷം 3000 രൂപ, എൽ.പി , യു.പി കുട്ടികൾക്ക്‌ പ്രതിവർഷം 3000 രൂപ , ഹൈസ്ക്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക്‌ പ്രതിവർഷം 5000 രൂപ , പ്ലസ്‌ ടു കുട്ടികൾക്ക്‌ പ്രതിവർഷം 7500 രൂപ , ഡിഗ്രി വിഭാഗം കുട്ടികൾക്ക്‌ പ്രതി വർഷം 10,000 രൂപ എന്നിങ്ങനെ ലഭിക്കും കുട്ടി പഠിക്കുന്നസ്കൂൾ വഴി മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ.  ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവുകളും ഉണ്ട് .ഓൺലൈൻ വഴിയാണു അപേക്ഷ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.socialsecuritymission.gov.in  എന്ന വെബ് സൈറ്റ് സന്ദർശി