പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

30/09/2015

Election 2015 eDROP User Manual

       eDROP-electronically Deploying Randomly Officers for Polling duty is the official software solution of Kerala State Election Commission for deploying officers for polling duty.

This software provides a web based solution for all matters related to posting of officials for election duty. The System randomly mixes all data and assigns the officials for polling duty against each polling station. 

Click the below link for eDrop user manual, employee data collection proforma etc:-
Election 2015-eDrop for Institutions
eDROP- User Manual for Online Data Entry
eDROP- Sample Proforma for eDROP data collection