30/09/2015

അടുപ്പം സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ്

ചിറയിൻകീഴ് മണ്ഡലത്തിലെ മികച്ച എൽ.പി സ്കൂളിനുള്ള   അടുപ്പം സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ് ഇത്തവണയും നേടിയ   തോന്നയ്ക്കൽ ഗവ. എൽ.പി എസ്സിന്
 ബഹു:വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പി.കെ.അബ്ദുറബ്ബ് നൽകുന്നു

ചാന്നാങ്കര ഗവ എൽ.പി.എസിനും  ബഹു:വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പി.കെ.അബ്ദുറബ്ബ് നൽകുന്നു    

മികച്ച  പാചക തൊഴിലാളിക്കുമുള്ള  അടുപ്പം സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ്  തോന്നയ്ക്കൽ ഗവ എൽ.പി.എസ്സിലെ സി.ലളിതയ്ക്ക്
ബഹു:വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പി.കെ.