പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

30/09/2015

അടുപ്പം സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ്

ചിറയിൻകീഴ് മണ്ഡലത്തിലെ മികച്ച എൽ.പി സ്കൂളിനുള്ള   അടുപ്പം സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ് ഇത്തവണയും നേടിയ   തോന്നയ്ക്കൽ ഗവ. എൽ.പി എസ്സിന്
 ബഹു:വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പി.കെ.അബ്ദുറബ്ബ് നൽകുന്നു

ചാന്നാങ്കര ഗവ എൽ.പി.എസിനും  ബഹു:വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പി.കെ.അബ്ദുറബ്ബ്