പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

28/05/2016

പ്രവേശനോത്സവം 2016

2016-17 വർഷത്തെ സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവ ഗാനം
രചന ശിവദാസ് പുറമേറി
ആലാപനം : പി. ജയചന്ദ്രൻ
സംഗീതം: ഡോമണക്കാല ഗോപാലക്യഷ്ണൺ
നിർമ്മാണം സർവ്വ ശിക്ഷാ അഭിയാൻ കേരളം