23/05/2016

സ്കൂ ൾ തുറക്കുമ്പോൾ വേണ്ട മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ

സ്കൂ ൾ തുറക്കുമ്പോൾ വേണ്ട മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാർക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ:


A) സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ:

സ്ക്കൂൾ കലണ്ടർ നിർമിച്ചോ

ടോയ് ലറ്റുകൾ ശുചിയാക്കിയോ

പൊട്ടിയ ഓടുകൾ മാറ്റിയോ

ഫർണിച്ചറുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്തോ

സ്കൂൾവിഷൻ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയോ

Local Resource Mapping നടത്തിയോ

പ്രവേശനോത്സവം ആസൂത്രണം ചെയ്തോ?

ലാബ്, ലൈബ്രറി ക്രമീകരിച്ചോ?

ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി. മികവുറ്റതാക്കാനുള്ള ആസൂത്രണം നടത്തിയോ

1000 പഠന മണിക്കൂർ ഉറപ്പു വരുത്താനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തോ?

സ്ക്കൂളിൻ്റെ SWOT അനലൈസ് ചെയ്തോ

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മികവുകളും പരിമിതികളും പുനർ വിചിന്തനം നടത്തിയോ

B) കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ:

പാഠപുസ്തക ലഭ്യത ഉറപ്പു വരുത്തിയോ

യൂണിഫോമിനു വേണ്ട ഇൻ്റൻ്റ് നൽകിയോ

കുട്ടികളുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തോ

പ്രതിഭകൾക്കും പിന്നോക്കക്കാർക്കും നൽകേണ്ട പ്രത്യേക പോഷണ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തോ?

കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട യാത്രാ സൗകര്യം ഉറപ്പു വരുത്തിയോ?

CWSN,  കുട്ടികൾക്കു വേണ്ട പ്രത്യേ