പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

29/05/2016

ഇയർ പ്ലാൻ മോഡൽ

ഗവ.എൽ.പി.എസ്  മംഗലപുരം തയ്യാറാക്കിയ വാർഷിക പ്ലാനിന്റെ മോഡൽ.(JUNE)
 ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക