പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

16/07/2015

എസ് ആര്‍ ജി കണ്‍വീനര്‍മാരുടെ യോഗം

എസ് ആര്‍ ജി കണ്‍വീനര്‍മാരുടെ യോഗം 31/07/2015 ന് കണിയാപുരം ബി ആര്‍ സി യില്‍ വച്ച്  2.00മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്നു. എല്ലാ എസ് ആര്‍ ജി കണ്‍വീനര്‍മാരും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കണം. 

എ ഇ ഒ.