16/07/2015

എസ് ആര്‍ ജി കണ്‍വീനര്‍മാരുടെ യോഗം

എസ് ആര്‍ ജി കണ്‍വീനര്‍മാരുടെ യോഗം 31/07/2015 ന് കണിയാപുരം ബി ആര്‍ സി യില്‍ വച്ച്  2.00മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്നു. എല്ലാ എസ് ആര്‍ ജി കണ്‍വീനര്‍മാരും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കണം. 

എ ഇ ഒ.