20/07/2015

എ ഇ ഒ. അറിയിപ്പ്

എസ് ആര്ജി കണ്‍വീനര്‍മാരുടെ ഒരു സുപ്രധാനയോഗം 31/07/2015 ന് കണിയാപുരം ബി ആര്സി യില്‍ വെച്ച്  2.00 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്നു. എല്ലാ എസ് ആര്ജി