പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

20/07/2015

എ ഇ ഒ. അറിയിപ്പ്

എസ് ആര്ജി കണ്‍വീനര്‍മാരുടെ ഒരു സുപ്രധാനയോഗം 31/07/2015 ന് കണിയാപുരം ബി ആര്സി യില്‍ വെച്ച്  2.00 മണിക്ക്