പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

31/07/2015

എ ഇ ഒ യുടെ സ്കൂള്‍ സന്ദര്‍ശന ഡയറിയില്‍ നിന്ന്:

 കണിയാപുരം ഗവ യു പി എസ്സിലെ   സുരേഖ ടീച്ചറുടെ പോര്ട്ട്ഫോളിയോയും പഠനത്തെളിവും.