31/07/2015

എ ഇ ഒ യുടെ സ്കൂള്‍ സന്ദര്‍ശന ഡയറിയില്‍ നിന്ന്:

 കണിയാപുരം ഗവ യു പി എസ്സിലെ   സുരേഖ ടീച്ചറുടെ പോര്ട്ട്ഫോളിയോയും പഠനത്തെളിവും.