പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

09/12/2016

HS ARABIC OVER ALL RESULT

Kerala School Kalolsavam
School Point ( Festival : HS Arabic)
Sl.No.   School Point
1    43009   Al-Uthuman E. M. H. S. S. Kazhakuttom 95
2    43006   Muslim Girls H. S. S. Kaniyapuram 66
3    43014   Govt. Girls H. S. S. Kanniakulangara 61
4    43005   Muslim H. S. For Boys Kaniyapuram 53
5    43018   L. V. H. S. Pothencode 47
6    43002   Govt. H. S. Veiloor 46
7    43003   Govt. V. H. S.