പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

09/12/2016

HS GENERAL OVER ALL RESULT

Kerala School Kalolsavam
School Point ( Festival : HS General)
Sl.No.   School Point
1    43018   L. V. H. S. Pothencode 179
2    43017   Govt. H. S. S. AYIROORPPARA 108
3    43004   Govt. H. S. S. Thonnackal 105
4    43014   Govt. Girls H. S. S. Kanniakulangara 81
5    43021   Jyothi Nilayam H. S. S. St. Andrews 75
6    43015   Govt. H. S. S. Neduveli 69
7    43010   Pallithu