പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

09/12/2016

UP GENERAL OVER ALL RESULT

Kerala School Kalolsavam
School Point ( Festival : UP General)
Sl.No.   School Point
1    43462   St.Thomas U. P. S. Pothencode 74
2    43017   Govt. H. S. S. AYIROORPPARA 72
3    43450   Govt. U. P. S. Kaniyapuram 70
4    43014   Govt. Girls H. S. S. Kanniakulangara 65
5    43456   Govt. U. P. S. Parakkal 62
6    43004   Govt. H. S. S. Thonnackal 60
7    43453   Govt. U. P. S