പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

09/12/2016

HSS GENERAL OVER ALL RESULT

Kerala School Kalolsavam
School Point ( Festival : HSS General)
Sl.No.   School Point
1    43008   Govt. HSS Kazhakuttom 153
2    43015   Govt. H. S. S. Neduveli 153
3    43004   Govt. H. S. S. Thonnackal 130
4    43017   Govt. H. S. S. AYIROORPPARA 117
5    43481   SVB HSS Santhigiri Ashram 102
6    43003   Govt. V. H. S. S. Pirappancode 93
7    43014   Govt. Girls H. S. S. Ka