പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

09/12/2016

LP GENERAL OVER ALL RESULT

Kerala School Kalolsavam
School Point ( Festival : LP General)
Sl.No.   School Point
1    43450   Govt. U. P. S. Kaniyapuram 48
2    43401   St. Thomas L.P School Pothencode 47
3    43456   Govt. U. P. S. Parakkal 41
4    43429   Govt. L. P. S. Thonnakkal 39
5    43438   A.G.J.M School Kariavattom 39
6    43408   Govt. . LP. S. Kanniyakulangara 37
7    43422   Govt. L. P. S. P