പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

09/12/2016

UP ARABIC OVER ALL RESULT

Kerala School Kalolsavam
School Point ( Festival : UP Arabic)
Sl.No.   School Point
1    43462   St.Thomas U. P. S. Pothencode 63
2    43009   Al-Uthuman E. M. H. S. S. Kazhakuttom 63
3    43450   Govt. U. P. S. Kaniyapuram 61
4    43459   E. V. U. P. S. Thonnakkal 54
5    43110   Moulana Azad H. S. Channankara 53
6    43006   Muslim Girls H. S. S. Kaniyapuram 47
7    43454   Govt. U. P. S.