പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

19/12/2014

സര്‍ക്കാര്‍ ഡയറിയും ദിനസ്മരണയും : വില നിശ്ചയിച്ചു

 2015-ലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഓര്‍ഡിനറി ഡയറിയുടെയും എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറിയുടെയും ദിനസ്മരണയുടെയും വില്പനവില നികുതി ഉള്‍പ്പെടെ നിശ്ചയിച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍ ഡയറി (ഓര്‍ഡനറി) - 185 രൂപ, സര്‍ക്കാര്‍ ഡയറി (എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്) - 200 രൂപ. ദിനസ്മരണ - 110 രൂപ. പി.എന്‍.എക്‌സ്.6422/14