പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

23/12/2014

G L P S MENAMKULAM സ്കൂളിലെ Pre Primary കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം..

 G L P S MENAMKULAM  സ്കൂളിലെ Pre Primary കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം..
 G L P S MENAMKULAM  സ്കൂളിലെ Pre Primary കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം..