23/12/2014

ഒരു  S R G മിനിട്സ് എന്തായിരിക്ക​ണം ? 
എങ്ങനെയായിരിക്ക​ണം ? വരു....ചന്തവിള ഗവ. യു പി ​എസ്സിലേക്ക്......
അവിടെ S R G കണ്‍വീനര്‍ ബീന ടീച്ചര്‍ മാതൃകയായുണ്ട്.........


അതുപോലെ GHS LPS KULATHOOR സ്കൂളിലും സിന്ധു ടീച്ചര്‍റും മാതൃകയായുണ്ട്.........


<