പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

26/12/2014

ജ്വാല അവധിക്കാല പഠനകളരി

ജ്വാല അവധിക്കാല പരിശീലനക്യാമ്പിലെ ചില കാഴ്ചകള്‍.......
 

നാടകപരീശീലനം ഇക്കൊല്ലത്തെ പരിപാടി.........


നാടകരചന,പരിശീലനം, രംഗാവതരണം..........ഉപജില്ലയിലെ മൂന്നു് സ്കൂളുകളില്‍ നടന്നു.. 
എം ജി എച്ച് എസ് കണിയാപുരംജി യു പി എസ് പാറയ്ക്കല്‍ജി യു പി എസ് കൊഞ്ചിറ