പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

24/02/2015

ഒഴിവുകള്‍ പിഎസ്‌സിയെ ഇ-മെയില്‍ വഴി അറിയിക്കണം

                 കേരള പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മീഷന് ഒഴിവുകള്‍ ഇ-മെയില്‍ വഴി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്. ഇപ്രകാരം ഒഴിവുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുമ്പോള്‍ പ്രൊഫോര്‍മയില്‍ നിയമനാധികാരിയുടെ ഡിജിറ്റല്‍ ഒപ്പ് ഉള്‍പ്പെടുത്തണം. അതോടൊപ്പം ഒറിജിനല്‍ പ്രൊഫോര്‍മയുടെ സ്‌കാന്‍ ചെയ്ത പകര്‍പ്പ് ഇ-മെയില്‍ ആയി അയയ്ക്കുകയും വേണം. നോട്ട് ജോയിനിങ് ഡ്യൂട്ടി (എന്‍ജെഡി) ഒഴിവുകള്‍ ഇ-മെയില്‍ വഴി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഉദേ്യാഗാര്‍ഥികളുടെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി തപാല്‍ മാര്‍ഗം പിഎസ്‌സിക്ക് നല്‍കണം. ഒഴിവുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്