പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

28/02/2015

Higher Secondary Examinations March 2015

The first and second year Higher secondary examination of March 2015 will commence from 09.03.2015. The Plus two Practical Evaluation will be conducted from 11.02.2015 to 26.02.2015

Last date for submission of Application form at the parent school by the XII Candidates is 31.10.2014.

Read more for Notification, Time Table, Previous Questions, Application Form, Chalan Form etc:-

Higher Secondary Examinations March 2015
Use of scientific calculator in HSS examinations-Guidelines dtd 29.01.2015
Higher Secondary Examinations March 2015 : Supplementary notification of HSE examination dtd 08.01.2015
Higher Secondary Examinations March 2015 : Notification