28/02/2015

സ്പാര്‍ക്ക്.അപ്ഡേഷന്‍ ഇനിയും പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്ത DDO മാര്‍ക്ക് ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ ബില്‍ പ്രോസസ്സ്ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കില്ല..ഉത്തരവ്

സ്കൂള്‍ ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി..ഡിപിഐ യുടെ പുതിയ ഉത്തരവ് 
ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ

IT Annual Exam Circular - Class8 &9