പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

08/02/2015

UP SANSKRIT OVER ALL POINT SCHOOL WISE

Kerala School Kalolsavam
School Point ( Festival : UP Sanskrit)
Sl.No.   School Point
1    43452   Govt. U. P. S. Kattaikonam 84
2    43459   E. V. U. P. S. Thonnakkal 77
3    43457   Govt. U. P. S. Pothencode 69
4    43462   St.Thomas U. P. S. Pothencode 67
5    43006   Muslim Girls H. S. S. Kaniyapuram 58
6    43020   S. N. V. H. S. Chenkottukonam 52
7    43453   Govt. U. P. S. Koliacode