10/02/2015

ആധാര്‍ കാര്‍ഡിലെ തെറ്റു സ്വയം തിരുത്താം...പല കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ആധാര്‍ കാര്‍ഡില്‍ തെറ്റു വരുന്നത് സ്വാഭാവികം..സങ്കീര്‍ണ്ണമായിരുന്ന  തെറ്റു തിരുത്തല്‍ ഇനി സ്വയം ചെയ്യാം...തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക
കടപ്പാട് :ksta attingal